Elke Service Heeft Zijn Voorwaarden

Bij strijkservice Enschede is dit ook zo en hieronder zijn die weer gegeven.

Knopen die door of tijdens het strijken van het strijkgoed losraken, worden niet door strijkservice Enschede opnieuw aan het strijkgoed bevestigd.

Strijkservice Enschede zal uiterst zorgvuldig met het strijkgoed omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeengekomen diensten zo nauwkeurig uit te voeren.

Deze diensten bestaan uit het strijken van het strijkgoed, conform de strijkinstructies van het strijkgoed, als mede het opvouwen van de gestreken zaken.

Bij de uitvoering van die diensten mag Strijkservice Enschede in beginsel afgaan op de juistheid van de aan het strijkgoed gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van het strijkgoed.

Duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs en de afhaaldatum.

Bespreken waar het strijkgoed precies uit bestaat (aantal en soort).

Klant Verplichtingen

Het afgeven van het strijkgoed op een vooraf gemaakte afspraak.

Het strijkgoed af te halen op de afgesproken datum.

Het expliciet wijzen op het waardevolle karakter van het aangeboden strijkgoed, voor zover deze waarde niet direct herkenbaar is.

Maar waarvan de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken.

Het strijkgoed moet schoon zijn, dit ter beoordeling van Strijkservice Enschede, vuil strijkgoed wordt niet gestreken.

Ook dient het strijkgoed voorzien te zijn van strijk adviezen, of tenminste dient het weefsel bekend te zijn.

Is naar het oordeel van Strijkservice Enschede onvoldoende bekend hoe het aangeleverde strijkgoed gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende strijkgoed niet gestreken.

Afgifte strijkgoed

Teruggave van het strijkgoed aan de klant geschiedt slechts tegen contante betaling, tenzij anders is overeengekomen.

Wanneer er sprake is van wanbetaling door de klant komen alle kosten die Strijkservice Enschede in redelijkheid moet maken voor het bewaren van het strijkgoed.

En voor de invordering van de haar toekomende bedragen alsmede de wettelijke verschuldigde rente voor rekening van de klant.

Mocht onverhoeds het verkeerde strijkgoed zijn meegegeven dan is de klant verplicht dit zo spoedig mogelijk aan Strijkservice Enschede mede te delen.

De klant zal het strijkgoed ter beschikking van Strijkservice Enschede houden en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Aansprakelijkheid

Strijkservice Enschede is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld door Strijkservice Enschede.

Mocht Strijkservice Enschede aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het strijkgoed.

Dan zal deze worden vastgesteld aan de hand van de “gebruikswaarde” van het strijkgoed en dit kan nooit meer belopen dan 20 euro per klant.

Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van het strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak.

Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aangeboden en door Strijkservice Enschede en niet redelijkerwijs als zodanig behoeften te worden herkend.

Zal bij de vaststelling van het aankoop bedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbare zaak.

Strijkservice Enschede is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen cq geld wat is achtergebleven in het strijkgoed.

Klachten.

Klachten over beschadiging, onjuiste behandeling van het strijkgoed.

Dient de klant direct bij het ophalen van het strijkgoed aan Strijkservice Enschede te melden.

Bij een klacht die de klant op verzoek van Strijkservice Enschede alle gegevens over het strijkgoed te verstrekken.

Die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht tot een bevredigende oplossing te kunnen komen.

Indien mogelijk zal de klant opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende strijkgoed is gekocht.

Als dit niet mogelijk is Strijkservice Enschede vrij om zelf de waarde van het strijkgoed in te schatten.

Nederlandse recht

Op elke overeenkomst tussen de klant en Strijkservice Enschede is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Bedankt voor het lezen van mijn algemene voorwaarden, hopelijk waren de voorwaarden goed en duidelijk. Nu weet u precies wat u van mij kunt verwachten en wat voor regels er voor mijn service van toepassing zijn.

Mocht er nou iets niet duidelijk zijn dan verzoek ik u om met mij in  contact  te komen door mij dan een email te sturen. Met een duidelijke uitleg wat er precies niet duidelijk is.

ik zal dan zo snel mogelijk u een bericht met antwoord op u vraag terug sturen.

Nou dat u bekend bent met de algemene voorwaarden van mijn service. Raad ik u aan om mijn privacy policy pagina te lezen.

Hier komt u alles te weten hoe strijkservice Enschede omgaat met u online privacy en data.

hier is nog meer